REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ I. Postanowienia wstępne i dane firmy.

 1. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, za pośrednictwem stron internetowych: http://www.yeti.com.pl/, http://www.yet.com.pl/, http://www.warmthunlimited.com/ jest firma Elsel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Wojnicka 2, 03-774 Warszawa, posiadająca numer NIP: 1132862905, numer REGON: 14654656200000, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000451680, zwana dalej „Usługodawcą”.

 2. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: sales(at)yeti.com.pl, telefonicznie: +48 (22) 670 12 53, fax: +48 (22) 618 33 01 lub pisemnie na adres: ul. Wojnicka 2, 03-774 Warszawa.

 3. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania przez Klientów z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem stron internetowych, o których mowa w pkt 1 („Sklep Internetowy”).

 4. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest sprzedaż akcesoriów turystycznych, odzieży damskiej, męskiej, śpiworów oraz sprzętu ekspedycyjnego i turystycznego („Towar”) m.in. za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Usługodawca zamieszcza w Sklepie Internetowym.

 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu, w zamierzeniu Usługodawcy, nie zmierzają do wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw Klienta (w szczególności Klienta będącego Konsumentem - tj. osoby fizycznej, która nabywa Towar w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą), przysługujących mu na podstawie przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zamiast odpowiednich postanowień Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 6. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, niezbędne jest urządzenie z dostępem do Internetu. Zalecana rozdzielczość monitora co najmniej 1024x768, aktualna wersja przeglądarki internetowej typu Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer z włączoną obsługą Java Script i cookies.

 7. Do dokonywania zamówień niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem prawnym i faktycznym, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.

 9. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Usługodawca może uniemożliwić Klientowi dostęp do tych danych.

§ II. Warunki zawarcia umowy.

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub poszczególnych osób, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. W Sklepie Internetowym znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale z którego jest wykonany itp. Zdjęcia oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towaru.

 3. Cena Towaru wskazana w Sklepie Internetowym podana jest w złotych polskich lub w walucie euro i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła i opłaty celne.

 4. Cena Towaru nie zawiera kosztów dostawy, które jeśli występują, są określane w trakcie składania zamówienia, według wyboru Klienta.

 5. Cena Towaru uwidoczniona w Sklepie Internetowym jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą zaistnieć w odniesieniu do poszczególnych artykułów, po złożeniu przez Klienta zamówienia.

 6. Zamówienia Towaru można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej – korzystając z mechanizmu Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

 7. W celu zawarcia umowy za pomocą mechanizmu Sklepu Internetowego, należy dokonać wyboru Towaru i zalogować się lub podać wymagane dane, a następnie uzupełnić informacje, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty widniejące w zakładkach dotyczących czterech kolejnych etapów zamówienia (tj. adresu wysyłki, metody wysyłki, metody płatności oraz potwierdzenia zamówienia). Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdzenie zamówienia” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towaru oraz kosztów jego dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.

 8. W trakcie procedury umożliwiającej złożenie zamówienia, należy wskazać następujące dane, niezbędne do złożenia zamówienia: imię i nazwisko, adres doręczenia zamówienia i adres korespondencyjny (w przypadku gdy są różne), kraj, telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Usługodawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym realizację zamówienia.

 9. W trakcie procedury, o której mowa w pkt 8 niniejszego paragrafu, Klient może również stworzyć konto, które umożliwia późniejsze logowanie bez podawania danych, wskazanych w pkt 8 powyżej. Aby założyć konto Klienta, należy uruchomić stronę internetową http://www.yeti.com.pl/pl/component/virtuemart/user-registration i wypełnić formularz, w tym podać adres email, wprowadzić nazwę konta (login) i określić hasło do konta.

 10. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca weryfikuje dostępność Towaru i niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia oraz jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej, będącej oświadczeniem o przyjęciu oferty, co powoduje związanie Klienta złożonym oświadczeniem – z tą chwilą uważa się, że została zawarta umowa pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

 11. W trakcie składania zamówienia za pomocą Sklepu Internetowego, do momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Usługodawcy.

 12. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), do momentu wysyłki Towaru (produktu).

 13. Klient informowany jest o braku dostępności zamówionego Towaru, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Towaru albo z całości zamówienia. W przypadku braku dostępności Towaru, szacowany czas realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie z Klientem, jeżeli Klient nie zrezygnuje ze złożonego zamówienia.

 14. W przypadku braku zapłaty za Towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Usługodawca anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

 15. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Usługodawcy.

§ III. Realizacja zamówienia i formy płatności.

 1. W przypadku zawarcia umowy, dostawa Towaru zostanie zrealizowana w terminie wskazanym Klientowi przez Usługodawcę w karcie produktu zakupionego przez Klienta. W przypadku zakupienia kilku Towarów o różnych czasach dostawy jest ona realizowana w najdłuższym z tych czasów.

 2. Usługodawca dostarcza Towar zgodnie z wyborem Klienta:

 1. poprzez wydanie Towaru Klientowi, który odbiera go w siedzibie Usługodawcy,

 2. za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany w trakcie składania zamówienia. W tym przypadku czas dostawy wydłuża się o czas dostarczenia zamówienia przez firmę kurierską.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary z dostawą:

 1. płatność przy odbiorze osobistym w sklepie na ul. Wojnickiej 2 lub kurierowi przy przesyłce na terenie Polski za pobraniem ; w takim wypadku realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

 2. przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Usługodawcę. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Usługodawcy prowadzony przez Bank Zachodni WBK o numerze 49 15001272 1212 7007 3436 0000.

 1. Dostawa artykułów możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium Unii Europejskiej oraz pozostałych krajów.

 2. Koszty dostawy uzależnione są od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz miejsca dokonania dostawy.

 3. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi produkty wolne od wad.

 4. Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru.

§ IV. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Klient, będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni, liczonych od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres Usługodawcy, podany w pkt I.1. Regulaminu.

 2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wypełnione oświadczenie należy wysłać na adres, o którym mowa w pkt I.1. bądź na adres e-mail sales(at)yeti.com.pl oraz dokonać zwrotu Towaru Usługodawcy. Usługodawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 3. W razie odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o rezygnacji. Sklep Internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem jednak dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy.

 4. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument złożył wyraźne oświadczenie na piśmie lub w formie elektronicznej o wyrażeniu zgody na inną formę zwrotu płatności, która nie może wiązać się dla Konsumenta z dodatkowymi kosztami.

 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Usługodawcy.

 6. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

 1. świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

 3. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 4. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 5. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez konsumenta,

 6. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 7. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

 8. umów, w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

 9. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez konsumenta,

 10. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 11. umów zawartych w drodze aukcji publicznej

 12. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

 13. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Zwroty Towarów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Usługodawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

 2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

§ V. Rękojmia i tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Produkty oferowane przez Usługodawcę są fabrycznie nowe i oryginalne. Usługodawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne towarów według zasad określonych w Kodeksie cywilnym. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych u gwaranta (producenta, dystrybutora) zgodnie z pkt. VI Regulaminu oraz z uprawnień przysługujących mu od Usługodawcy z tytułu rękojmi opisanych poniżej.

 2. Usługodawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona. Powyższe nie stosuje się do przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), który to jest obowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej.

 3. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru.

 4. Jeżeli Towar jest wadliwy, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 5. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na produkt wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 7. Reklamacje zawierające opis wady Towaru można składać pisemnie na adres firmy, wskazany w pkt I.1. Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sales(at)yeti.com.pl.

 8. W razie wykrycia wady, Towar należy przesłać na adres siedziby Usługodawcy, wskazany w pkt I.1. Zaleca się, aby przed wysyłką reklamowanego towaru, Klient skontaktował się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej: sales(at)yeti.com.pl lub telefonicznie z Działem Sprzedaży pod numerem +48 (22) 670 12 53.

 9. Do reklamowanego Towaru należy dodać dowód jego zakupu oraz kartę gwarancyjną (o ile Klient chce skorzystać z uprawnień gwarancyjnych oraz o ile karta została dołączona do zakupu). Zaleca się, aby Klient podał również numer telefonu kontaktowego w przypadku konieczności uzgodnienia sposobu rozpatrzenia reklamacji.

 10. Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszonych żądań Klienta niezwłocznie, jednak najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać za zgodą Klienta wydłużony. W braku zgody Klienta na wydłużenie okresu rozpatrzenia reklamacji, jeżeli w ciągu 14 dni Usługodawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, przyjmuje się, że Usługodawca uznał je za uzasadnione. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia rzeczy wynikłe z użycia jej niezgodnie z celem i przeznaczeniem bądź powstałe wskutek naturalnego jej zużycia.

 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeśli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 13. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi wobec Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – zostaje całkowicie wyłączona.

 14. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Towaru.

§ VI. Gwarancja i tryb postępowania gwarancyjnego.

 1. Wszystkie artykuły sprzedawane przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego są objęte minimum roczną gwarancją producenta.

 2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, pochodzenia zewnętrznego, powstałych w trakcie transportu. Zaleca się, aby Klient przed odbiorem rzeczy sprawdził czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności zaleca się zwrócenie uwagi na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę.

 3. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, Klient nie powinien przyjmować przesyłki. W takiej sytuacji, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Usługodawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 4. Usługodawca informuje, że w przypadku artykułów objętych gwarancją, uprawnienia Klientów z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego.

§ VII. Ochrona danych osobowych.

 1. Klient, wypełniając formularz zamówienia lub formularz rejestracji i zakładając konto, w sklepie internetowym proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

 3. Dane osobowe Klienta nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

 4. Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Usługodawcy.

 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Sklepu internetowego www.yeti.com.pl.

§ VIII. Ochrona praw autorskich

 1. Wszystkie zdjęcia Towarów i produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.yeti.com.pl są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.yeti.com.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.yeti.com.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§ IX. Postanowienia końcowe.

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu nieodpłatnie w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Usługodawcy: www.yeti.com.pl pod nazwą „Regulamin” oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

 2. Aktualny Regulamin dostępny jest również pod adresem: www.yeti.com.pl/regulamin oraz jest dostarczany Klientowi nieodpłatnie drogą elektroniczną na jego żądanie.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, - wprowadzone zmiany nie mogą naruszać uprawnień Klienta z tytułu praw nabytych. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia i udostępnienia ich na stronie www.yeti.com.pl. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Użytkownicy zarejestrowani zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

 4. Wszelkie spory między Usługodawcą, a Klientami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, z Kupującym nie będącym konsumentem sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.),

 2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.),

 3. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.),

 4. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku do odwołania.

 2. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Usługodawcę.


Pokaż