REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. Postanowienia wstępne i dane firmy.

1. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, za pośrednictwem stron internetowych: http://www.yeti.com.pl/, http://www.yet.com.pl/, http://www.warmthunlimited.com/ jest firma Elsel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Wojnicka 2, 03-774 Warszawa, posiadająca numer NIP: 1132862905, numer REGON: 14654656200000, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000451680, zwana dalej „Usługodawcą”.

2. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: sales(at)yeti.com.pl, telefonicznie: +48 (22) 670 12 53, fax: +48 (22) 618 33 01 lub pisemnie na adres: ul. Wojnicka 2, 03-774 Warszawa.

3. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania przez Klientów z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem stron internetowych, o których mowa w pkt 1 („Sklep Internetowy”).

4. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest sprzedaż akcesoriów turystycznych, odzieży damskiej, męskiej, śpiworów oraz sprzętu ekspedycyjnego i turystycznego („Towar”) m.in. za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Usługodawca zamieszcza w Sklepie Internetowym.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu, w zamierzeniu Usługodawcy, nie zmierzają do wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw Klienta (w szczególności Klienta będącego Konsumentem - tj. osoby fizycznej, która nabywa produkt w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą), przysługujących mu na podstawie przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zamiast odpowiednich postanowień Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, niezbędne jest urządzenie z dostępem do Internetu. Zalecana rozdzielczość monitora co najmniej 1024x768, aktualna wersja przeglądarki internetowej typu Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer z włączoną obsługą Java Script i cookies.

7. Do dokonywania zamówień niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem prawnym i faktycznym, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.

9. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Usługodawca może uniemożliwić Klientowi dostęp do tych danych.

II. Warunki zawarcia umowy.

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub poszczególnych osób, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. W Sklepie Internetowym znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale z którego jest wykonany itp. Zdjęcia oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towaru.

2. Cena Towaru wskazana w Sklepie Internetowym podana jest w złotych polskich lub w walucie euro i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła i opłaty celne.

3. Cena Towaru nie zawiera kosztów dostawy, które jeśli występują, są określane w trakcie składania zamówienia, według wyboru Klienta.

4. Cena Towaru uwidoczniona w Sklepie Internetowym jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą zaistnieć w odniesieniu do poszczególnych artykułów, po złożeniu przez Klienta zamówienia.

5. Zamówienia Towaru można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej – korzystając z mechanizmu Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

6. W celu zawarcia umowy za pomocą mechanizmu Sklepu Internetowego, należy dokonać wyboru Towaru i zalogować się lub podać wymagane dane, a następnie uzupełnić informacje, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty widniejące w zakładkach dotyczących czterech kolejnych etapów zamówienia (tj. adresu wysyłki, metody wysyłki, metody płatności oraz potwierdzenia zamówienia). Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdzenie zamówienia” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towaru oraz kosztów jego dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.

7. W trakcie procedury umożliwiającej złożenie zamówienia, należy wskazać następujące dane, niezbędne do złożenia zamówienia: imię i nazwisko, adres doręczenia zamówienia i adres korespondencyjny (w przypadku gdy są różne), kraj, telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Usługodawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym realizację zamówienia.

8. W trakcie procedury, o której mowa w pkt 7, Klient może również stworzyć konto, które umożliwia późniejsze logowanie bez podawania danych, wskazanych w pkt 7. Aby założyć konto Klienta, należy uruchomić stronę internetową http://www.yeti.com.pl/pl/component/virtuemart/user-registration i wypełnić formularz, w tym podać adres email, wprowadzić nazwę konta (login) i określić hasło do konta.

9. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca weryfikuje dostępność Towaru i niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia oraz jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej, będącej oświadczeniem o przyjęciu oferty, co powoduje związanie Klienta złożonym oświadczeniem – z tą chwilą uważa się, że została zawarta umowa pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

10.W trakcie składania zamówienia za pomocą Sklepu Internetowego, do momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Usługodawcy.

11. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Usługodawca zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Usługodawca zwróci wpłacone pieniądze.

12. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 4 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

 1. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;

 2. anulowanie całości zamówienia.

13. W przypadku braku zapłaty za Towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Usługodawca anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

14. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Usługodawcy.

III. Realizacja zamówienia i formy płatności.

1. W przypadku zawarcia umowy, dostawa Towaru zostanie zrealizowana w terminie wskazanym Klientowi przez Usługodawcę w karcie produktu zakupionego przez Klienta. W przypadku zakupienia kilku Towarów o różnych czasach dostawy jest ona realizowana w najdłuższym z tych czasów.

2. Usługodawca dostarcza Towar zgodnie z wyborem Klienta:

 1. poprzez wydanie Towaru Klientowi, który odbiera go w siedzibie Usługodawcy,

 2. za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany w trakcie składania zamówienia. W tym przypadku czas dostawy wydłuża się o czas dostarczenia zamówienia przez firmę kurierską.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary z dostawą:

 1. płatność przy odbiorze osobistym w sklepie na ul. Wojnickiej 2 lub kurierowi przy przesyłce na terenie Polski za pobraniem ; w takim wypadku realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

 2. przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Usługodawcę. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Usługodawcy prowadzony przez Bank Zachodni WBK o numerze 49 15001272 1212 7007 3436 0000.

4. Dostawa artykułów możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium Unii Europejskiej oraz pozostałych krajów.

5. Koszty dostawy uzależnione są od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz miejsca dokonania dostawy.

IV. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Klient, będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni, liczonych od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres Usługodawcy, podany w pkt I.1. Regulaminu.

2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wypełnione oświadczenie należy wysłać na adres, o którym mowa w pkt I.1. bądź na adres e-mail sales(at)yeti.com.pl oraz dokonać zwrotu Towaru Usługodawcy. Usługodawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

3. W razie odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o rezygnacji. Sklep Internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem jednak dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy.

4. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument złożył wyraźne oświadczenie na piśmie lub w formie elektronicznej o wyrażeniu zgody na inną formę zwrotu płatności, która nie może wiązać się dla Konsumenta z dodatkowymi kosztami.

5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Usługodawcy.

6. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

 1. świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. umowy której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według, specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 3. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

 4. umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 5. umowy, której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

V. Rękojmia i tryb postępowania reklamacyjnego.

1. Produkty oferowane przez Usługodawcę są fabrycznie nowe i oryginalne. Usługodawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne towarów według zasad określonych w Kodeksie cywilnym. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych u gwaranta (producenta, dystrybutora) zgodnie z pkt. VI Regulaminu oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi opisanych poniżej.

2. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru.

3. Jeżeli Towar jest wadliwy, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

4. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na produkt wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Reklamacje zawierające opis wady Towaru można składać pisemnie na adres firmy, wskazany w pkt I.1. Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sales(at)yeti.com.pl.

8. W razie wykrycia wady, Towar należy przesłać na adres siedziby Usługodawcy, wskazany w pkt I.1. Zaleca się, aby przed wysyłką reklamowanego towaru, Klient skontaktował się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej: sales(at)yeti.com.pl lub telefonicznie z Działem Sprzedaży pod numerem +48 (22) 670 12 53.

9. Do reklamowanego Towaru należy dodać dowód jego zakupu oraz kartę gwarancyjną (o ile Klient chce skorzystać z uprawnień gwarancyjnych oraz o ile karta została dołączona do zakupu). Zaleca się, aby Klient podał również numer telefonu kontaktowego w przypadku konieczności uzgodnienia sposobu rozpatrzenia reklamacji.

10. Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszonych żądań Klienta niezwłocznie, jednak najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać za zgodą Klienta wydłużony. W braku zgody Klienta na wydłużenie okresu rozpatrzenia reklamacji, jeżeli w ciągu 14 dni Usługodawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, poprzyjmuje się, że Usługodawca uznał je za uzasadnione. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia rzeczy wynikłe z użycia jej niezgodnie z celem i przeznaczeniem bądź powstałe wskutek naturalnego jej zużycia.

12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeśli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego.

VI. Gwarancja i tryb postępowania gwarancyjnego.

1. Wszystkie artykuły sprzedawane przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego są objęte minimum roczną gwarancją producenta.

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, pochodzenia zewnętrznego, powstałych w trakcie transportu. Zaleca się, aby Klient przed odbiorem rzeczy sprawdził czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności zaleca się zwrócenie uwagi na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę.

3. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, Klient nie powinien przyjmować przesyłki. W takiej sytuacji, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Usługodawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

4. Usługodawca informuje, że w przypadku artykułów objętych gwarancją, uprawnienia Klientów z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego.

VII. Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z realizacją zamówień i zawieraniem umów z Klientami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Klientem a Usługodawcą.

3. Usługodawca może również przetwarzać inne dane dotyczące Klienta, które nie są niezbędne dla celów świadczenia usługi drogą elektroniczną, a które mogą służyć do:

 1. rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,

 1. celów reklamy, marketingu, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, za zgodą Klienta wyrażoną w odrębnym oświadczeniu,

 1. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi.

4. Usługodawca przetwarzający dane zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów Klientów, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnić, aby dane te były:

a. przetwarzane zgodnie z prawem,

b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa,

c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację Klientów, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

5. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną (transmisja danych odbywa się w bezpiecznym połączeniu – protokół SSL), a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6. Usługodawca wskazuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne. Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu nieodpłatnie w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Usługodawcy: www.yeti.com.pl pod nazwą „Regulamin” oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

2. Aktualny Regulamin dostępny jest również pod adresem: www.yeti.com.pl/regulamin oraz jest dostarczany Klientowi nieodpłatnie drogą elektroniczną na jego żądanie.

3. Wszelkie spory dotyczące zamówień Klientów lub wynikające z umów zawieranych pomiędzy Klientami a Usługodawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Usługodawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności:

a) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.),

b) Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.),

c) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.),

d) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku do odwołania.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://www.yeti.com.pl/. Użytkownicy zarejestrowani zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

7. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Usługodawcę.


Pokaż